16. června 2021

TÁBOR 2021

Drazí rodiče, milé děti,
rádi bychom Vás letos opět pozvali na Letní tábor Piháček. Tentokrát se společně poplavíme na pirátské lodi a při naší cestě nás potká nejedno dobrodružství. Nakonec však všechny nástrahy překonáme a doplavíme se šťastně do cíle.

Důležité informace
termín: 1.7. - 17.7.2021
místo: LT Piháček, poblíž obce Oselce, okres Plzeň-Jih
cena: členi 3600,-/ nečleni 3900,-

Veškeré podrobné informace a potřebné dokumenty jsme Vám zaslali na email - v případě jakýchkoli dotazů nás kontaktujte na horizont@37ps.cz nebo na následujících telefonních číslech:

Hospodář (otázky ohledně plateb, faktur, atd.) - Livie : +420721650969
Hlavní vedoucí (otázky ohledně chodu tábora, atd.) - Dulča : +420732711624
Zdravotník (otázky ohledně léků, alergií, zdravotních omezení, atd.) - Eliška : +420608963653

Těšíme se na Vás!


13. ledna 2021

Informace pro členy

Informace o rozsahu a důvodech zpracování osobních údajů účastníků akcí

Osobní údaje účastníků akcí jsou zpracovávány na základě vyplněné přihlášky na akci a v rozsahu z tohoto dokumentu vyplývajícím.

Na úrovni pořadatele jsou údaje zpracovávány v písemné i elektronické podobě.  Kontaktní údaje účastníků a osob vykonávajících rodičovskou odpovědnost jsou využívány k zajištění komunikace před realizací akce a v jejím průběhu.

Základní informace o účastníkovi akce v rozsahu jména, příjmení, adresy bydliště a data narození jsou zpracovávány pro zajištění dokumentace akce v souladu se zákonnými předpisy a pro potřeby prokazování účastníků akce vůči poskytovatelům dotačních prostředků z veřejných rozpočtů, pokud tito takovou dokumentaci akce požadují. V případě, že jsou dotační prostředky z veřejných rozpočtů zprostředkovávány vyššími organizačními jednotkami spolku (krajskými organizacemi Pionýra a Pionýrem), jsou tyto údaje předávány do dokumentace na příslušné organizační úrovni.

Mimo spolek jsou údaje poskytovány pouze v případech, kdy takové poskytnutí ukládá právní předpis, a to v rozsahu tohoto právního předpisu. Nejčastěji se jedná o poskytování údajů při ubytování v ubytovacích zařízeních (v rozsahu jméno, příjmení, adresa trvalého bydliště).

Základní informace účastníka akce jsou uchovávány pět let po roce realizace akce, v případě, že ze strany poskytovatele podpory z veřejných rozpočtů je požadováno delší uchovávání údajů, prodlužuje se doba uchování v souladu s tímto požadavkem.

Pořadatel akce zpracovává osobní údaje zvláštní kategorie týkající se zdravotního stavu účastníků akce, a to minimálně v rozsahu, kterou mu stanovuje Zákon o ochraně veřejného zdraví (Posudek o zdravotní způsobilosti k účasti na škole v přírodě nebo jiné zotavovací akci) a dále v rozsahu údajů, které osoba vykonávající rodičovskou odpovědnost uvede do přihlášky na akci nebo obdobného doplňujícího dokumentu v rozsahu, který považuje za nutný pro zajištění bezpečnosti účastníka akce.

Dále jsou zpracovávány údaje o průběhu zdravotního stavu účastníka na akci.

Tyto údaje jsou poskytovány osobám pověřeným zajištěním dozoru a péče o účastníky, zdravotníkovi akce nebo osobě zajišťující zdravotní dozor, osobám odpovědným za stravování, pokud je taková informace pro zajištění bezpečnosti nezbytná (např. v případě potravinových alergií), dále lékařům poskytujícím v průběhu akce nutnou lékařskou péči.

Údaje o zdravotním stavu účastníků akce jsou uchovávány po dobu jednoho roku po ukončení akce.

O účastnících akcí jsou dále zpracovávány další doplňující údaje vázající se zpravidla k charakteru a programu akce (dovednosti, znalosti, konfekční velikost apod.). Tyto osobní údaje nejsou dále zpracovávány po ukončení akce.

V průběhu akce může být zajišťována foto- a videodokumentace akce, která může být využívána pro zajištění poskytování aktuálních informací o průběhu akce rodičům účastníků nebo i široké veřejnosti.

Foto- a videodokumentace akce a kontaktní údaje účastníků nebo osob vykonávajících rodičovskou odpovědnost mohou být využívány i k účelům dokumentace a propagace činnosti Pionýra, to však pouze v případě, že účastník nebo osoba vykonávající rodičovskou odpovědnost k takovému využití foto- a videodokumentace nebo k zasílání informací a nabídek akcí vydali souhlas.

V případě úrazu nebo jiné mimořádné události na akci se údaje dotčených osob zpracovávají pro zajištění postupů stanovených platnými právními předpisy a dále pro zajištění ochrany oprávněných zájmů účastníků akce, pořadatele akce nebo i třetích osob.

Zpracování osobních údajů v Pionýru je podrobně upraveno vnitřním předpisem spolku – Směrnice pro registraci členů a členské příspěvky, evidenci členů a dalších osob účastnících se činnosti spolku Pionýr, o ochraně osobních údajů a nakládání s nimi. 

Povinností subjektu údajů nebo osoby vykonávající rodičovskou odpovědnost, která osobní údaje poskytuje, je poskytnutí úplných a pravdivých údajů.

Subjekt údajů má v souladu s platnou právní úpravou:

Právo na přístup k osobním údajům

Právo na opravu nepřesných osobních údajů

Právo na výmaz

Právo na omezení zpracování

Právo na přenositelnost

Právo vznést námitku

Uplatnění práva musí být provedeno písemnou formou, a to včetně jednoznačné identifikace subjektu údajů a jasného vymezení požadavku. Taková žádost může být podána buď na Pionýr z. s. (hlavní spolek), anebo na pobočný spolek Pionýra, kterému subjekt údajů své osobní údaje poskytl.

15. září 2020

Víkendovka - Mšeno

 Milí rodiče,

rádi bychom Vaše děti pozvali na další víkendovou akci. Tentokrát do Mšena u Mělníka. Toto městečko je vstupní bránou do CHKO Kokořínska a k okolním skalním roklím a útvarům se váže spousta pověstí a mýtů. My se s dětmi vydáme po stopách mšenských loupežníků a na konci snad najdeme i bájný poklad.

kdy: 18.9. - 20.9. 2020

kde: Mšeno u Mělníka

sraz: v pátek 18.9. v 16:10 nad eskalátory metra Ládví

příjezd: v neděli 20.9. v 15:50 tamtéž

cena: 500kč členi/600kč nečleni

s sebou: ALESPOŇ 3 ROUŠKY či respirátory, karimatka, spacák, oblečení na 2 dny i pro případ deště, šátek, pevné boty na turistiku, přezuvky, čelovka, kartáček a pastu, malé kapesné, svačinu na páteční cestu, ešus, hrneček, příbory, reflexní pásky…vše sbalit do krosny, aby se dětem dobře nesla

originál přihlášky spolu s prohlášením zákonných zástupců a penězi budeme vybírat na srazu při odjezdu

!!!!DŮLEŽITÉ!!!!

v sokolovně, kde budeme ubytováni je umělá lezecká stěna. Děti budou mít možnost si zapůjčit lezecké vybavení a pod dohledem certifikovaného instruktora si lezení zkusit.

Prosím o vyjádření souhlasu v odpovědi na email, zda se smí této sportovní aktivity Vaše dítě účastnit.


Těšíme se na Vaše děti

Vedoucí

vedoucí akce: Mája- 722234436

8. června 2020

Tábor 2020 - organizační informace

Milé děti, drazí rodiče,

tábor už je opravdu za dveřmi a tak píšeme informace ohledně příjezdu na tábor (důležité jsou dokumenty v příloze).

Většina z Vás nám napsala, že se na tábor můžete dopravit vlastní dopravou. Pokud to někdo z Vás nezvládne, optejte se kamarádů, kteří s Vámi na tábor jezdí. Pokud mít místo nebudou, napište nám a my Vás přidělíme k někomu do auta.

Příjezd na tábor - prosím, naplánujte si příjezd na tábor 1.7.2020 od 16:00 - 17:00. 
Platby za tábor jsou do pátka 12.6.2020 - pokud jste tak již neučinili.
Adresa - Oselce, Plzeň-jih, 335 46 u rybníka Pihatý.
Popis cesty: Vyjedete z Oselec směr Chanovice/Nová Ves) (silnice č. 188). Poté, co vyjedete z Oselec, odbočíte první odbočkou vlevo. Jedete po této silnici a na konci rybníku je po levé straně bílá polní cesta. Zahněte na ni a jeďte až na konec, kde vjedete na louku. Po pravé straně máte les a po levé straně vidíte tábor. V příloze posílám mapu, kde se tábor přesně nachází.

Po příjezdu se bude vybírat originál přihlášky, posudek o zdravotní způsobilosti (potvrzení od lékaře musíme archivovat, proto prosím, pokud budete potřebovat potvrzení i na další akce, abyste odevzdali jen jeho kopii), potvrzení o bezinfekčnosti (prohlášení staré max 24 hod. před odjezdem) a kopii kartičky pojištěnce. Totéž platí i pro neplnoleté instruktory, kteří by měli mít ještě potravinářský průkaz (k sehnání u obvodního doktora na počkání). Soubory zasílám v tomto e-mailu v příloze, jelikož se díky COVIDU změnilo znění bezinfekčnosti.

Doručovací adresa - LT Piháček, Oselce, Plzeň-jih, 335 46. Nezapomeňte posílat dopisy! Každé dítě je dostává, tak ať nějaký dostane i to Vaše.

Prosím, abyste si důkladně přečetli seznam věcí, které si děti mají zabalit s sebou na tábor.

Zasílám také tel. kontakty na vedoucí, pokud se bude cokoliv dít, určitě nám můžete zavolat. Berte prosím na vědomí, že u sebe nenosíme po celou dobu telefon, ale vždy se 1-2x za den na telefon podíváme. Pokud se tedy nedovoláte, pište prosím sms a my Vám vzápětí odepíšeme nebo zavoláme. Vedoucí si telefony nabíjí v autech.

Anna/Dulča (hl. vedoucí): 732 711 624
Mája/Marie (zdravotník): 722 234 436
Livie/Lilly: 721 650 969
Jana: 731 936 596
Tomáš: 602 381 184

Přihláška
Bezinfekčnost
Zdravotní způsobilost

Seznam doporučeného vybavení

17. února 2020

Tábor 2020 - Pozvánka

Drazí rodiče, milé děti, rádi bychom Vás po roce opět pozvali na letní tábor Piháček. Tento rok se společně vydáme do světa plného magie a fantastických bytostí. Čeká nás dobrodružná cesta plná nástrah a nebezpečí, kterou ale společně zvládneme překonat. 

Termín 1. 7. - 17. 7. 2020
Zaslat přihlášku je NUTNÉ do 31. března 2020 do 12:00.

 
VÍce informací a celý e-mail ohledně tábora 2020 na e-mailu: horizont@37ps.cz