12. prosince 2021

Podzimky 2021

Letos proběhly tradiční podzimky na chalupě v Klikově mezi 28.-31. říjnem. Jen díky nenahraditelné pomoci všech zúčastněných dětí se nám podařilo porazit zlého černokněžníka, otevřít znovu bránu do nebe a zachránit svátek Dušiček. Celé jsme si to moc užili a doufáme, že děti také.

Tak zase za rok!

16. června 2021

TÁBOR 2021

Drazí rodiče, milé děti,
rádi bychom Vás letos opět pozvali na Letní tábor Piháček. Tentokrát se společně poplavíme na pirátské lodi a při naší cestě nás potká nejedno dobrodružství. Nakonec však všechny nástrahy překonáme a doplavíme se šťastně do cíle.

Důležité informace
termín: 1.7. - 17.7.2021
místo: LT Piháček, poblíž obce Oselce, okres Plzeň-Jih
cena: členi 3600,-/ nečleni 3900,-

Veškeré podrobné informace a potřebné dokumenty jsme Vám zaslali na email - v případě jakýchkoli dotazů nás kontaktujte na horizont@37ps.cz nebo na následujících telefonních číslech:

Hospodář (otázky ohledně plateb, faktur, atd.) - Livie : +420721650969
Hlavní vedoucí (otázky ohledně chodu tábora, atd.) - Dulča : +420732711624
Zdravotník (otázky ohledně léků, alergií, zdravotních omezení, atd.) - Eliška : +420608963653

Těšíme se na Vás!


13. ledna 2021

Informace pro členy

Informace o rozsahu a důvodech zpracování osobních údajů účastníků akcí

Osobní údaje účastníků akcí jsou zpracovávány na základě vyplněné přihlášky na akci a v rozsahu z tohoto dokumentu vyplývajícím.

Na úrovni pořadatele jsou údaje zpracovávány v písemné i elektronické podobě.  Kontaktní údaje účastníků a osob vykonávajících rodičovskou odpovědnost jsou využívány k zajištění komunikace před realizací akce a v jejím průběhu.

Základní informace o účastníkovi akce v rozsahu jména, příjmení, adresy bydliště a data narození jsou zpracovávány pro zajištění dokumentace akce v souladu se zákonnými předpisy a pro potřeby prokazování účastníků akce vůči poskytovatelům dotačních prostředků z veřejných rozpočtů, pokud tito takovou dokumentaci akce požadují. V případě, že jsou dotační prostředky z veřejných rozpočtů zprostředkovávány vyššími organizačními jednotkami spolku (krajskými organizacemi Pionýra a Pionýrem), jsou tyto údaje předávány do dokumentace na příslušné organizační úrovni.

Mimo spolek jsou údaje poskytovány pouze v případech, kdy takové poskytnutí ukládá právní předpis, a to v rozsahu tohoto právního předpisu. Nejčastěji se jedná o poskytování údajů při ubytování v ubytovacích zařízeních (v rozsahu jméno, příjmení, adresa trvalého bydliště).

Základní informace účastníka akce jsou uchovávány pět let po roce realizace akce, v případě, že ze strany poskytovatele podpory z veřejných rozpočtů je požadováno delší uchovávání údajů, prodlužuje se doba uchování v souladu s tímto požadavkem.

Pořadatel akce zpracovává osobní údaje zvláštní kategorie týkající se zdravotního stavu účastníků akce, a to minimálně v rozsahu, kterou mu stanovuje Zákon o ochraně veřejného zdraví (Posudek o zdravotní způsobilosti k účasti na škole v přírodě nebo jiné zotavovací akci) a dále v rozsahu údajů, které osoba vykonávající rodičovskou odpovědnost uvede do přihlášky na akci nebo obdobného doplňujícího dokumentu v rozsahu, který považuje za nutný pro zajištění bezpečnosti účastníka akce.

Dále jsou zpracovávány údaje o průběhu zdravotního stavu účastníka na akci.

Tyto údaje jsou poskytovány osobám pověřeným zajištěním dozoru a péče o účastníky, zdravotníkovi akce nebo osobě zajišťující zdravotní dozor, osobám odpovědným za stravování, pokud je taková informace pro zajištění bezpečnosti nezbytná (např. v případě potravinových alergií), dále lékařům poskytujícím v průběhu akce nutnou lékařskou péči.

Údaje o zdravotním stavu účastníků akce jsou uchovávány po dobu jednoho roku po ukončení akce.

O účastnících akcí jsou dále zpracovávány další doplňující údaje vázající se zpravidla k charakteru a programu akce (dovednosti, znalosti, konfekční velikost apod.). Tyto osobní údaje nejsou dále zpracovávány po ukončení akce.

V průběhu akce může být zajišťována foto- a videodokumentace akce, která může být využívána pro zajištění poskytování aktuálních informací o průběhu akce rodičům účastníků nebo i široké veřejnosti.

Foto- a videodokumentace akce a kontaktní údaje účastníků nebo osob vykonávajících rodičovskou odpovědnost mohou být využívány i k účelům dokumentace a propagace činnosti Pionýra, to však pouze v případě, že účastník nebo osoba vykonávající rodičovskou odpovědnost k takovému využití foto- a videodokumentace nebo k zasílání informací a nabídek akcí vydali souhlas.

V případě úrazu nebo jiné mimořádné události na akci se údaje dotčených osob zpracovávají pro zajištění postupů stanovených platnými právními předpisy a dále pro zajištění ochrany oprávněných zájmů účastníků akce, pořadatele akce nebo i třetích osob.

Zpracování osobních údajů v Pionýru je podrobně upraveno vnitřním předpisem spolku – Směrnice pro registraci členů a členské příspěvky, evidenci členů a dalších osob účastnících se činnosti spolku Pionýr, o ochraně osobních údajů a nakládání s nimi. 

Povinností subjektu údajů nebo osoby vykonávající rodičovskou odpovědnost, která osobní údaje poskytuje, je poskytnutí úplných a pravdivých údajů.

Subjekt údajů má v souladu s platnou právní úpravou:

Právo na přístup k osobním údajům

Právo na opravu nepřesných osobních údajů

Právo na výmaz

Právo na omezení zpracování

Právo na přenositelnost

Právo vznést námitku

Uplatnění práva musí být provedeno písemnou formou, a to včetně jednoznačné identifikace subjektu údajů a jasného vymezení požadavku. Taková žádost může být podána buď na Pionýr z. s. (hlavní spolek), anebo na pobočný spolek Pionýra, kterému subjekt údajů své osobní údaje poskytl.